Terms And Conditions

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.attivosport.bg

I. Общи условия

“www.attivosport.bg” е уебсайт, който предлага възможност за електронна търговия– продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на АТТИВО СПОРТ ЕООД, ЕИК 201622007.
Използването на www.attivosport.bg и заявяването на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на заглавната страница и хипер-връзките, разположени на сървъра на www.attivosport.bg, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на настоящите Общи условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.attivosport.bg на IP-адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
АТТИВО СПОРТ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като промените се публикуват в сайта.
Публикуването на този сайт представлява оферта за сключването на търговска сделка за покупка на стоки по електронен път от АТТИВО СПОРТ ЕООД.
Каталогът с продукти на www.attivosport.bg е достъпен за разглеждане от всички. Осъществена регистрация в сайта дава възможност от една страна АТТИВО СПОРТ ЕООД да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка, и от друга – дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр. история на поръчките и др.).
АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез “www.attivosport.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят следва да заплати сумата, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока. Промени в цената след направена поръчка не засягат съответния потребител. Намаление на цените се извършва чрез поставяне на новата цена под старата в описанието на съответната стока, като старата цена се задрасква.
В случай че потребителят посочи неверни или сгрешени данни за доставка АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност за невъзможността да изпълни поръчката и възникналите разходи се заплащат от потребителя.
АТТИВО СПОРТ ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули с тези, налични на склад.
АТТИВО СПОРТ ЕООД си запазва правото на корекции на цените на стоките, както и промяна в предлаганите продукти.
Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. АТТИВО СПОРТ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
Направеното категоризиране на стоките по подразбиране е примерно.
Всички обявени цени на сайта са в български лева с включен ДДС.
Намаления и промоции, предоставяни на сайта, се отбелязват със съответното съобщение за това.
Поръчката се счита за приключена след като всички задължителни полета относно данните за фактуриране са попълнени от потребителя.
Договорът между АТТИВО СПОРТ ЕООД и потребителя се счита за сключен след приемането от страна на АТТИВО СПОРТ ЕООД на поръчката.
След приемането от страна на АТТИВО СПОРТ ЕООД на поръчката последният се задължава да достави заявената стока на потребителя или да го информира за обстоятелства, касаещи поръчката.
В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не осигури достъп и възможност за предаване на стоката в този срок, АТТИВО СПОРТ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Потребителят може да потвърди своето желание да получи заявената стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, посочен от него, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка, считано от момента на потвърждението.

II. Права и задължения на страните

1. АТТИВО СПОРТ ЕООД се задължава:
1.1. да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок до 7 работни дни от нейното заявяване;
1.2. да достави на посочения адрес и в посочения срок заявената стока (потребителят следва да има предвид, че по време на промоции, големи разпродажби или предпразнични и празнични дни направените в www.attivosport.bg поръчки може да имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 10 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да бъде и по-дълъг.)

1.3. в случай че АТТИВО СПОРТ ЕООД не може да изпълни всички поръчки поради голям обем поръчки или при недостатъчна наличност на стоки, съответните потребители следва да бъдат уведомени за това своевременно;

1.4. в случай че АТТИВО СПОРТ ЕООД може да извърши доставка на части (при поръчка на повече стоки от един потребител), потребителят следва да бъде уведомен и да бъде уважено неговото желание за доставка на части или за еднократна доставка с удължен срок;

1.5. преди да бъде изпратен всеки артикул да провери за изправност/годност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
1.6. да гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя, освен в случаите, при които противното изрично е посочено в описанието на стоката в сайта;

1.7. да опакова подходящо стоката, съобразно вида й и транспорта за доставка.

2. АТТИВО СПОРТ ЕООД има право:

2.1. да откаже доставка на стока, когато са налице, някои от следните положения:

– при поръчки въведени с невалидни и/или противоречиви данни относно потребителя и адреса за доставка;

– при наличие на записани в базата данни фалшиви/отказани след потвърждение или след пристигането им от производителя, със съвпадение по потребителски профил, адрес за доставка, телефонен номер, e-mail адрес и IP-адрес;

– при всички други опити за злоупотреби или неправомерно ползване на сайта и предлаганите услуги, които могат да бъдат доказани.

2.2. да изпраща електронни писма с новини до потребителите на сайта, които съдържат актуални промоции, нови продукти, новини и др., с изключение на потребителите, които категорично са заявили, че не желаят да получават такива съобщения.

2.3. да инсталира „бисквитки“;

2.4. да изпраща електронни писма или кратки текстови съобщения (SMS) до посочените електронен адрес или телефонен номер в заявката за поръчка на съответния потребител във връзка със статуса на поръчката му.

3. Потребителят се задължава:
3.1. да посочи трите си имена/фирмено наименование, телефонен номер, точен адрес за доставка и електронен адрес;
3.2. да заплати цената на стоката съгласно посочения в сайта начин;
3.3. да заплати разходите по доставката според условията на АТТИВО СПОРД ЕООД;
3.4. да осигури съдействие, достъп и възможност за получаване на стоката;

3.5. да подпише придружаващите стоката документи при наличие на такива;

3.6. незабавно да уведоми АТТИВО СПОРТ ЕООД и съответните органи за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят има право:

4.1. да разглежда, поръчва и получава стоките от сайта по реда и условията, посочени в него;

4.2. да се информира за състоянието на своята поръчка;

4.3. на доставка на заявената стока на посочения от него адрес за доставка, след потвърждение извършено от страна на АТТИВО СПОРТ ЕООД;

4.4. да откаже получаването на поръчаната от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
– цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

В случаите по т. 4.4. АТТИВО СПОРТ ЕООД възстановява разходите за доставка, извършени от потребителя.

4.5. да върне получената стока в 7-дневен срок от получаване й без да дължи неустойка в следните случаи:

– при несъответствие между поръчаната и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. В този случай потребителят има право да заяви подмяна на размер или стока, посочени в първоначалната му поръчка. Коригиращата заявка следва да бъде извършена по електронна поща в 7-дневен срок от получаване на стоката;

– при установена неизправност/негодност на стоката веднага след нейното разопаковане.

В случаите по т. 4.5. АТТИВО СПОРТ ЕООД възстановява разходите за доставка, извършени от потребителя.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващото и връщащото стоката лице.

4.6. Случаите по т. 4.4. и 4.5. не засягат правата на потребителя, предоставени му от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Според ЗЗП стоката, получена от потребителя, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, при положение че състоянието на стоката е ненакърнено от страна на потребителя (включително ненарушена опаковка, приложени всички съпътстващи документи и т.н.).

В случай на отказ от договора* АТТИВО СПОРТ ЕООД следва да възстанови всички плащания за стоки, получени от потребителя.

5. Разходите за доставка подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е извършена или при основателна рекламация за предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена услуга за доставка на стоките и последвал отказ от покупка на общо основание, сумата за доставка не подлежи на възстановяване съгл. чл. 57, ал. 1 от ЗЗП. Възстановяването на сумите АТТИВО СПОРТ ЕООД извършва до 14 дни, считано от датата, на която е получило формуляр за отказ от договора от страна на потребителя. Възстановяването на суми става по начин, удобен за потребителя, като всички такси и разноски по възстановяването се поемат от АТТИВО СПОРТ ЕООД.

III. Лични данни и разкриване на информация

АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез “www.attivosport.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация в сайта или за извършване на покупка, както и при изпращане на съобщение. Това задължение отпада, ако потребителят е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, АТТИВО СПОРТ ЕООД може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите на сключения между тях договор.
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез www.attivosport.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с приложимите български и международни нормативни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
С извършването на регистрация в www.attivosport.bg потребителят се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщение.
АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез www.attivosport.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица, освен в случаите, когато:
– е получил изричното писмено съгласие на потребителя;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
– АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез www.attivosport.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
– това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.attivosport.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използване или разпространение на информация;

– е необходимо да се представи информация на доставчика на стоката – за целите на доставката.

IV. Отговорност

АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез www.attivosport.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по сключен с потребителя договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил или не е бил длъжен да предвиди или при непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, като напр. природни бедствия, случайни събития, правителствени забрани, безредици, проблеми в Интернет-мрежата и предоставянето на Интернет-услугите, и други подобни, които са извън неговия контрол.
АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие на форсмажорни обстоятелства.
Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество, като АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на електронните устройства.
АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност за вида на транспортната и търговската опаковка на стоките, нито за дефект, породен от транспорта до достигане у потребителя.
АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност за начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
АТТИВО СПОРТ ЕООД носи отговорност за защита на личните данни на потребителя.
Потребителят носи пълна отговорност за опазване тайната на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола.

V. Спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство чрез преговори. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за приспособяването на договора към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

VI. Гаранционни условия

1. За част от стоките АТТИВО СПОРТ ЕООД предоставя на потребителите, закупили съответната стока от сайта, гаранция чрез гаранционна карта, в която са посочени:
– гаранционните условия на съответните производители;
– гаранционен срок на закупената стока.
2. С изключение на задълженията, изрично посочени в съответната гаранция, АТТИВО СПОРТ ЕООД не носи отговорност за повреди/неизправност/негодност.
3. За съответните продукти важат гаранционните условия на съответния производител.

4. За обслужване по гаранцията потребителят следва да представи оригиналната гаранционна карта на съответния продукт.

5. Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация;
2. Опит за ремонт от страна на потребителя и/или друго неоторизирано лице;
3. При ползване на некачествени и неоригинални материали от потребителя.

VII. Използване на „бисквитки“ и Интернет-маркетинг

Уеб сайтът www.attivosport.bg не използва „бисквитки“, но си запазва правото да използва такива с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания.
„Бисквитките“ могат да се използват за нуждите на Интернет-маркетинга, като това би довело до показването на рекламни съобщения на потребители, които вече са посетили веднъж www.attivosport.bg. Всеки клиент би могъл да спре излъчването на рекламите чрез използването на бутон за отказ към съответните реклами.

VIII. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия следните понятия имат следните значения:

“Поръчка” представлява заявката за закупуване на избрана Стока/Стоки при условията, посочени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя

“Потребител” представлява всяко лице, което е заредило Интернет-страницата на www.attivosport.bg на електронно устройство

„Сайт“ означава www.attivosport.bg

“Стока/Стоки” са предлаганите чрез сайта артикули за закупуване

“Услуги” са всички действия, осъществявани от АТТИВО СПОРТ ЕООД чрез www.attivosport.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоките от сайта на потребителя

* Примерен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договор, сключен с АТТИВО СПОРТ ЕООД съгл. Раздел II, т. 4.6. от Общите условия)

До АТТИВО СПОРТ ЕООД, ЕИК 201622007, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 77Б, ап. 16, представлявано от Костадин Георгиев Симеонов

От Имена …………………………………………………………………………………………,

Адрес …………………..…………………………………………………………………………,

Телефон ……………………………………….., E-mail …………………………………………

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения между мен и Вас договор за покупка на следната стока/стоки: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Поръчана/и на ………………………………..……………………………………………………

Подпис ………………………..

Дата: ……………. г.

Сравнение на продукти